Programska podrška

 • Energija i temperatura

  Krivulja temperature

  Prikaz kretanja temperature za željene senzore. Krivulja se prikazuje u intervalu od jednog kalendarskog mjeseca sa mogučnošću detaljnog prikaza vrlo kratkih intervala.

 • Energija i temperatura

  Krivulja vlage

  Prikaz krivulje vlage za pojedini senzor. Interval prikazivanja je jedan kalendarski mjesec. Krivulja se može povećavati u željenom omjeru, tako da se mogu detaljno vidjeti sva pojedinačna mjerenja.

 • Energija i temperatura

  Krivulja temperature i vlage

  Grafički prikaz temperature i vlage na istoj krivulji.

 • Energija i temperatura

  Tabelarni prikaz

  Tabelarni prikaz svih izmjerenih podataka u jednom mjesecu sa mogućnošću filtriranja, i prikaza samo odabranih datuma.

 • Energija i temperatura

  Prikaz trenutnih vrijednosti

  Online prikaz vlage i temperature svih aktivnih senzora. Prikaz se osvježava svakih 5 sekundi.

 • Energija i temperatura

  Postavke senzora

  Parametri senzora, gornja i donja granica vlage i temperature te adrese za slanje SMS i email poruka u slučaju alarma.

 • Podešavanje uzorkovanja

  Sustav omogućuje podešavanje vremena između dva uzorka od 5 minuta do 4 sata. Također se podešava vrijeme u koje sustav šalje SMS poruku o trenutnom stanju svih mjerenih veličina.

 • Energija i temperatura

  Info panel

  Podaci o sustavu, iskorišteni prostor na disku, sat i datum, verzija uređaja i trenutno stanje svih senzora.

 • Energija i temperatura

  Email poruka

  Sustav može poslati 5 email poruka, bilo alarmnih bilo poruka o statusu sustava.

 • Energija i temperatura

  Parametri mreže

  Podešavanje komunikacijskih parametara sustava.

 • Energija i temperatura

  SMS alarmi

  Sutav može poslati SMS poruke na 5 različitih telefonskih brojeva. Osim postavki moguće je testirati svaki pojedinačni broj te izvršiti provjeru stanja kreditne kartice za slanej SMS poruka.

 • Energija i temperatura

  Sistemsko vrijeme

  Sustav ima sat realnog vremena sa baterijom. Podešavanje sata se može vršiti sa lokalnog računala ili putem interneta pomoću SNTP protokola.