Programska podrška

 • Energija i temperatura

  Prikaz energije i temperature

  Prikaz kretanja potrošnje energije u ovisnosti o temperaturama izmjerenim u objektu. U tablici iznad grafikona je dana ukupna potrošnja energije izražena u kWh i KN.

 • Energija po fazama i temperatura

  Prikaz energije po fazama i ukupno i temperature. Prikaz svake pojedine faze je potreban da bi se što preciznije mogla utvrditi potrošnja pojedinih potrošača.

 • Terenutni podaci po pojedinoj fazi

  Trenutni prikaz napona stuje , snage i faznog pomaka za pojedinu fazu. Podaci se osvježavaju svakih 5 sekundi.

 • Trenutna temperatura

  Osim energije uređaj može mjeriti i temperaturu u objektu. Na slici je prikazano trenutno stanje temperature. Na instrumentima se vidi i gornja i donja podešena granična temperatura za svaki pojedini senzor.

 • Trenutna snaga po fazama

  Online prikaz trenutne snage za sve tri faze.

 • Potrošnja po danima

  Prikaz potrošnje po danima u jednom mjesecu.Graf prikazuje potrošnju za svaki dan u mjesecu u višoj i nižoj tarifi.U tablici iznad grafa prikazan dan je ukupni izračun potrošnje u kWh kao i cijena utrošene energije u danom periodu.

 • Grafički i tabelarni prikaz potrošnje po danima

  Osim grafičkog prikaza, moguć je i dodatni tabelarni prikaz potrošnje po danima. Potrošnja je dana u kWh ili u novčanom iznosu utrošene energije u višoj i nižoj tarifi.

 • Potrošnja energije u 15 minutnom periodu

  Grafički prikaz potrošnje energije u 15 minutnim intervalima. Na grafu je dana usporedni prikaz potrošnje energije i kretanje temperature u danom periodu. U tablici iznad je dana suma potrošene energije u danom periodu.