Programska podrška

 • Online mod rada

  Prikaz izmjerene snage od početka dana, trenutna snaga, integrirana snaga, ugovoreni maximum, postignuti mjesečni maximum i 15 minutni period.

 • Izmjerena snaga

  Grafički prikaz aktivne izmjerene snage te reaktivnih komponenti snage. Graf se može povećavati ili smanjivati prema potrebama. Mogu se istovremeno prikazati sve tri krivulje ili odabrati saqmo željena krivulja za pregled.

 • Tabelarni prikaz

  Tabelarni prikaz izmjerenih vrijednosti. Mogućnost prikaza za pojedine selektirane dane. Prikaz minimalnih i maximalnih izmjerenih vrijednosti.Izračun energija i faktora snage za dani period.

 • Prikaz dnevne potrošnje

  Grafički prikaz potrošnje energije po danima. Prikazana je cijena za svaki dan u višoj i nižoj tarifi kao i ukupna potrošnja i cijena u danom periodu po tarifama.

 • Faktor snage

  Grafički prikaz faktora snage u 15 minutnom periodu.

 • Dnevni graf snage

  Dnevni graf i tablica snage za izabrani dan. U tablici se osim snage u 15 minutnom periodu prikazuju i obje komponente faktora snage. Po želji se može izabrati i više dana u pojedinom mjesecu.

 • Graf snage za više dana

  Graf i tablica snage za pojedine selektirane dane. Na ovaj način se mogu vidjeti i usporediti točno označeni dani u mjesecu.

 • Mjesečni maximumi

  Grafički prikaz dnevnih maximuma u željenom mjesecu. Najveća potrošnja u toku mjeseca (mjesečni maximum) prikazana je crvenom bojom.

 • Godišnj maximumi

  Grafički prikaz mjesečnih maximuma u željenoj godini.

 • Parametri sustava

  Podešavanje parametara sustava, konstanta brojila radne i jalove energije, cijena energije u višoj i nižoj tarifi i ugovorena snaga.